MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

9.2.2017

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Máme za sebou více než půl rok společné práce na tvorbě plánu (konceptu, strategie) podpory vzdělávání v regionu Sedlčanska, tzv. Místním akčním plánu – MAP. Jeho obsahem jsou především aktivity, které přesahují rámec a možnosti škol, jsou snadněji realizovatelné v rámci spolupráce škol, obcí, podniků, neziskového sektoru a externích odborníků.

Kromě tvorby plánu připravujeme, organizujeme a vedeme i vzdělávací dílny, semináře a ukázkové hodiny.
Ohlédnutí za uplynulým rokem a vyhodnocení přínosu dosavadní práce uděláme na pátém setkání Partnerství  ve čtvrtek 23. 3. 2017 15.00h – 17.15h, v Obecním domě v Petrovicích.

Podrobnější informace o projektu naleznete zde .

S pozdravem za tým MAP

Přemysl Růžička

Více ...

9.2.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“), na základě žádosti o podporu přijaté dne
09.07.2016 v rámci Výzvy 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, investiční
priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora
rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné
začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, v souladu s ustanovením §
14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí
dotace. více naleznete zde

Více ...

7.2.2017

LOGO MMR

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 18.11.2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sedlčansko 2014 – 2020“ (CLLD_16_01_099) s výsledkem „vyhověl“.

Žádost byla postoupena do věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO začala běžet od následujícího pracovního dne.

Aktuální verze strategie po hodnocení je dostupná v Dokumentech SCLLD

Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků