MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Petrovice 139
262 55 Petrovice

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

Nejste-li robot, vyberte správný obrázek pro: Dům.

Zveme Vás na setkání organizované Místní akční skupinou Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko, na kterém bude představen společný projekt obou MAS s názvem: “Památky kolem středního toku Vltavy aneb Vraťme život našim památkám”.

Setkání se koná na Dobříši, v Kulturním domě v učebně, ve středu 29.9.2010 od 18: 00.

Praha 28. března 2013 – Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF) provádí od 1. dubna 2013 veškeré výplaty dotací, podpor a další platební operace výhradně přes bankovní účty, které k tomuto účelu zřídil u České národní banky (dále ČNB). Tato nezbytná změna vychází ze zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, který mimo jiné ukládá všem státním fondům od 1. 4. 2013 vést veškeré účty včetně využívání s nimi souvisejících služeb výhradně u ČNB namísto dosavadních účtů, které byly vedeny u jednotlivých komerčních bank.

Tato změna se přímo týká od 1. dubna 2013 všech klientů a partnerů SZIF , jelikož veškeré dosavadní účty, z kterých byli zvyklí dostávat finanční prostředky, nebo naopak na ně vracet část neoprávněně získaných finančních prostředků zpět (tzv. vratky) a další jsou nahrazeny novými účty u ČNB. SZIF měl doposud 77 různých běžných účtů u více komerčních bank, které jsou nyní optimalizovány na výsledných 26 (celkový přehled je uveden v příloze) a jsou nově vedeny v ČNB.

Žadatelé o dotace a další příjemci finančních prostředků ze SZIF na výpisu ze svého účtu zaznamenají tuto změnu v čísle účtu odesílající banky. Zcela zásadní význam má tato informace zejména pro klienty, kteří budou po datu 31. 3. 2013 z různých důvodů vracet obdržené finanční prostředky zpět. Tyto subjekty (fyzické i právnické osoby) budou muset do příslušné dokumentace (příkaz k úhradě atp.) zadat nové správné číslo adekvátního účtu SZIF vedeného u ČNB – viz uvedený přehled v příloze.

Dále je třeba zdůraznit, že novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ukládá obcím, krajům, příspěvkovým organizacím, veřejným výzkumným institucím, veřejným vysokým školám a některým dalším institucím povinnost vést u ČNB účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu a státních fondů. Tyto účty musí být zřízeny do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tedy také nejpozději do 31.3.2013. SZIF je v této souvislosti oprávněn poskytnout od 1.4.2013 dotaci dotčeným žadatelům výhradně na účet vedený u ČNB, který žadatel/příjemce dotace musí správně uvést do formuláře Žádosti o proplacení. V případě, že žadatel uvedl v rámci předchozí administrace Žádosti o dotaci jiné číslo účtu, je nutné po zřízení nového účtu u ČNB nahlásit změnu na příslušném RO SZIF.

Petr Hlavatý
tiskový mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje a spravuje marketingovou podporu značky kvality KLASA a Regionální potravina.

ucet-cnb

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků