MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

PRV.

Číslo výzvy : 15/000/00000/120/000134/V001

Datum vyhlášení výzvy MAS  22. květen 2018

Termín příjmu žádostí od –  29. květen 2018

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 28. květen 2018, 16:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 20. červen 2018, 15:00 hodin

Datum registrace na RO SZIF31. srpen 2018

Místo podání žádostí: Kancelář MAS, Petrovice 139, Petrovice 26255 – listinné přílohy, samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

TEXT VÝZVY

Výzva č.1

VYPSANÉ FICHE

PRV 1  Podpora rostlinné a živočišné výroby
PRV 2 Podpora zpracování zemědělských produktů
PRV 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

Nyní probíhá administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

Etický kodex

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 28. květen 2018, 16:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Prezentace ze semináře 28.5.2018 zde a prezentace Portálu farmáře zde.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova
Etický kodex
Instruktážní list k Žádosti o dotaci  Fiche 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby
Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů
Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu
Seznam příloh k Žádosti o dotaci  Fiche 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby
Seznam příloh k Žádosti o dotaci Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů
Seznam příloh k Žádosti o dotaci Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního

VZORY PŘÍLOH K VÝZVĚ

Všechny povinné a nepovinné přílohy jsou vypsány v textu výzvy. Vybrané vzory příloh naleznete níže.

Příloha č. 1 Soulad projektu se SCLLD  – návod na vyplnění přílohy č. 1 najdete zde.
Příloha č. 2 ČP stanovisko stavebního úřadu
Příloha č. 3 Vazba na venkovskou turistiku – týká se Fiche PRV 3
Příloha č. 4 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)
Příloha č. 5 Stanovisko MŽP – budování pastevních areálů a chov vodné drůbeže

SOUBORY KE STAŽENÍ

Pravidla 19.2.1 pro rok 2018

Portál farmáře

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
Žádost o přístup do Portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF
Postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

 

SCLLD – Programový rámec PRV a oblasti podpory
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku
Postup doložení finančního zdraví
Příručka pro publicitu
Klasifikace CZ NACE
Vysvětlivky CZ NACE
Oblasti ANC (Příloha nařízení vlády č. 43/2018 Sb.)
Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU
Příloha I Smlouvy o fungování EU – týká se Fiche PRV 2
Metodika výpočtu finančního zdraví – Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč
Výpočet finančního zdraví
Praktický příklad pro ilustraci – vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Prohlášení k de minimis

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek

Obchodní podmínky zakázek na stavební práce
Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Jmenování komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Podnět k zahájení správního řízení

 

MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků