MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Struktura

Řídící výbor

Řídící výbor je rozhodovacím orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Členové jsou zástupci vedení škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelů škol, KAP Středočeského kraje, ORP Sedlčansko, zástupci realizátora projektu, pedagogů, rodičů, Centra podpory SRP a další.

Řídící výbor se vyjadřuje k návrhům vzešlým z Partnerství, pracovních skupin či Realizačního týmu, schvaluje klíčové dokumenty MAP. Řídí se schváleným Statutem a Jednacím řádem, v jeho čele stojí předseda.

 

Expertní skupina

Realizace projektu je opřena o široký tým expertů z řad místní odborné veřejnosti a mimoregionálních odborníků. Činnost expertního týmu je pro realizaci projektu klíčová, má velký vliv jak na odbornou úroveň projektu jako celku, tak úroveň vzdělávacích programů (budování kapacit).

Zkušenosti expertů na komunitní práci příznivě ovlivňují klima projektu a růst zájmu o projekt z řad pedagogické i nepedagogické veřejnosti.

 

Partnerství MAP Sedlčansko

Zástupci subjektů: ředitelé škol, starostové obcí a vedoucí pracovníci zapojených organizací se účastní setkání Partnerství, podílejí se na tvorbě komunikační strategie, poskytnutí data pro analýzy, vyhotovení strategického rámce. Diskutují průběh realizace projektu, navrhují opatření.  Jsou odpovědni za informování členů svých institucí a organizací o průběhu realizace projektu, koordinují jejich případné zapojení.

Partnerství respektuje tzv. Principy MAP:

 • spolupráce
 • zapojení dotčené veřejnosti
 • dohody
 • otevřenosti
 • SMART
 • udržitelnosti

 

Pracovní skupiny

V pracovních skupinách jsou zapojeni pedagogičtí pracovníci, ředitelé škol, členové realizačního týmu dle svého zájmu a kapacit. Ti, kteří se chtějí více podílet na činnosti skupiny analyzují stav klíčových a doporučených didaktických témat, navrhují realizace programů, ověřují je v praxi, evaluují výstupy. Členem skupiny se však mohou stát i ti, kteří absolvují semináře, dílny či workshopy tematicky spadající pod činnost skupiny

V MAP II regionu Sedlčansko funguje pět pracovních skupin:

Realizační tým

Realizační tým se skládá z administrativního týmu (manažer projektu, finanční manažer a administrativní pracovník) a odborného týmu pod vedením koordinátora projektu. Užší realizační tým představují členové administrativního týmu, koordinátor a vedoucí pracovních skupin.

URT:

projektový manažer – Mgr. Radmila Veselá PhD

finanční manažer – Ervín Haintz, MBA

administrativní pracovník – Mgr. Jana Mašková

koordinátor – Mgr. Eva Zirhutová

vedoucí pracovních skupin:

 • PS pro financování – Petr Halada
 • PS MG, PS ČG – Eva Zirhutová
 • PS pro rovné příležitosti – Radmila Veselá
 • PS Zelená nejen pro kluky – Diana Pinkasová
 • Vedoucí RTI (RT implementace) Vendula Vrzalová