MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Výzva č.1

Výzva č.1 Podpora sociálních služeb a komunitních center

Číslo výzvy : 375/03_16_047/CLLD_16_01_099

Datum vyhlášení výzvy MAS 12. únor 2018

Datum semináře pro žadatele/příjemce20. únor 2018, 10:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 19. březen 2018, 12:00 hodin

 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Podporovanými aktivitami ve výzvě jsou tyto aktivity:

  • Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec / mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
  • Podpora komunitní sociální práce, komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány!

Dne 28.5.2018 byly vybrané projekty postoupeny do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

 

VÝBĚR PROJEKTů

21.5.2018 proběhl na jednání Rozhodovacího výboru výběr projektů.

Vybrané projekty

Etický kodex hodnotitelů

Zápis z jednání a prezenční listina Rozhodovacího výboru

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

24.4.2018 proběhlo na jednání Výběrové komise hodnocení projektů. Samotný výběr projektů proběhne na jednání Rozhodovacího výboru, které se bude konat po uplynutí doby  (min. 15 kalendářních dní) na odvolání žadatelů.

Souhrn hodnocení Výzva č.1

Etické kodexy hodnotitelů

Hodnocení – Farní charita Starý Knín

Zápis z jednání a prezenční listina Výběrové komise

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

9.4.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 24.4.2018.

Etický kodex hodnotitelů: Mašková, Haintz

 

Seznam přijatých žádostí:

Seznam přijatých žádostí

 

Seminář pro žadatele

Datum semináře pro žadatele/příjemce20. únor 2018, 10:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Prezentace ze semináře 20.2.2018

 

Přílohy:

Výzva č.1 Podpora sociálních služeb a komunitních center

Příloha č. 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2. Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3. Principy a vodítka komunitní práce

Příloha č. 4. Vyrovnavací platba

Příloha č. 5. Údaje o sociální službě

Příloha č. 6. Pomůcka k vyplnění příl. č.5 Údaje o sociální službě

Příloha č. 7. Přehled čerpání vyrovnávací platby

ETICKÝ KODEX

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz.
Pracovní pomůcka_Indikátory na výzvy MAS_v1_k_1_1_2017

 

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pokyny k vyplnění žádosti IS KP14+

Projektový záměr pro intervenční logiku

 

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků