MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Pracovní skupiny

PRACOVNÍ SKUPINY MAP SEDLČANSKO

 

PS – Předškolní vzdělávání

PS – Vedení školy – leaderschip (Petr Halada)

PS – Inkluze prevence školní neúspěšnosti

PS – Matematická gramotnost

PS – Čtenářská gramotnost

PS – Cizí jazyk

PS – Společenské vědy a přírodní vědy, UR a EVVO, Informatika

PS – Polytechnická výchova (Přemysl Růžička)

PS – Zájmové a neformální vzdělávání, Školní družiny (Vendula Vrzalová)

PS – Otevřená škola, Žákovské parlamenty (Radmila Veselá)

PS – Osobnostní rozvoj, Kariérové poradenství (Eva Zirhutová + Radmila Veselá)

 

V závorkách jsou uvedena jména vedoucích PS, pokud jméno není uvedeno, je vedoucím skupiny Eva Zirhutová.

  1. PS Předškolní vzdělávání Mateřské školky stojí před systémovou změnou, zavedení povinné roční předškolní docházky. Aktivity vyvíjené pracovní skupinou směřují proto k přípravě učitelů na tyto změny, na podporu jejich kompetencí ve výuce čtenářské a matematické pregramotnosti a vyhotovení pomůcek pro výuku na bázi individualizace vzdělávání předškolních dětí.
  2. PS Čtenářská gramotnost Činnost skupiny je zaměřena na realizaci vzdělávacího kurzu Rozvoj čtenářské gramotnosti s renomovanými lektorkami Kateřinou Šafránkovou a Květou Krűger v rozsahu 40 hodin, který získal v říjnu akreditaci MŠMT.
  3. PS Matematická gramotnost Aktivity pracovní skupiny směřují k tvorbě a ověřování programů a pomůcek s potenciálem diferencovat výuku, zohlednit úroveň a vzdělávací možnosti všech žáků.
  4. PS Zájmové vzdělávání Probíhají dvě linie aktivit zaměřené na práci s družinami:a) vzdělávání vychovatelek družin formou dílen a seminářů dle jejich vlastní poptávky, tj. výtvarná výchova ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany, zážitková pedagogika, pohybové hry, logické a strategické hry

    b) realizace zajímavých programů v družinách lektorované externími lektory: bubnování, pohybové aktivity v přírodě ve spolupráci s FTVS, tanec, logické a strategické hry.

Na aktivity obou linií jsou dobré zpětné vazby.

  1. PS Otevřená škola: Plánovaný program podpory Žákovských parlamentů vytvořený na základě zkušeností z předchozích vzdělávacích projektů škol regionu doznal výrazný posun po návštěvě realizátora programu pana Boubala u školního psychologa Richarda Brauna v ZŠ Čimice, Praha. Zkušenosti p. Brauna ukazují na nezbytnost provázat činnost parlamentu s podporou klimatu tříd.  P. Braun je ochoten poskytovat našemu regionu pomoc: odborné konzultace a vzdělávací semináře.Nabízený program na podporu činnosti školních parlamentů a podporu klimatu ve třídách budou realizovat čtyři školy.
  1. PS Zelená nejen pro kluky Obsahová náplň a zaměření činnosti pracovní skupiny byly nastaveny na první schůzce skupiny v říjnu v Petrovicích. Aktuální pozornost se nyní věnuje podpoře manuální zručnosti a pracovním kompetencím žáků druhého stupně. S realizací aktivit pomáhá učitel dílen 1. ZŠ Sedlčany pan Hes. Je připraven program na podporu výuky dílen, ve kterém budou žáci vytvářet pomůcky do výuky. Byli osloveny regionální podniky, zejména zpracovatelé dřeva, slibně se rozvíjí spolupráce s kamýckou firmou Spálenský. Programu je opřený i o spolupráci se stacionářem Mela, kde budou vznikat prevýrobky, které žáci v dílnách dotvoří do finální podoby.
  2. PS Inkluze (Společné vzdělávání) Eva Zirhutová nastínila základní ideu inkluzivního, společného vzdělávání: Každé dítě má právo být vzděláváno ve společnosti ostatních dětí, právo pracovat podle svých možností a potřeb, ale… za předpokladu, že jsou k tomu ve školách vytvořeny podmínky. Nekompromisní prosazování této idey nejenže nemusí vést k dobrým výsledkům, ale může být dokonce i „inkluzivním krokem“ zpět. Cílem našich snah v regionu by mělo být zkvalitňovat podmínky pro společné vzdělávání, ze kterých by měly mít profit nejen děti, které čelí různým formám znevýhodnění, ale všichni žáci. Inkluze v našem pojetí by neměla ohrozit výstupy a úroveň vzdělávání, ale směřovat ke vzdálenému cíli – dosažení maxima výkonnosti každého žáka.
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků