MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

5. výzva PRV

Číslo výzvy : 15/000/00000/120/000134/V005

Datum vyhlášení výzvy MAS  7. leden 2019

Termín příjmu žádostí od –  25. leden 2019

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 21. leden 2019, 15:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 28. únor 2019

Datum registrace na RO SZIF – 31. květen 2019

Místo podání žádostí: Kancelář MAS, Petrovice 139, Petrovice 26255 – listinné přílohy, samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

TEXT VÝZVY

Výzva č. 5

VYPSANÉ FICHE

Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu

Fiche 4 Lesnická infrastruktura

Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 6 Zemědělská infrastruktura

VÝBĚR PROJEKTŮ

Jednání Rozhodovacího výboru proběhlo 25.4.2019

Zápis z Rozhodovacího výboru naleznete zde

Etický kodex: zde

Seznam vybraných projektů

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

Jednání Výběrové komise proběhlo 15.4.2019.

Výsledek jednání naleznete zde

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

01.04.2019 byla ukončena administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

Eticky kodex

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 21. leden 2019, 15:00 hodin

Pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Prezentace ze semináře 21.1.2019 zde a prezentace k Portálu farmáře zde

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Etický kodex

 

Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně

Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 4 Lesnická infrastruktura

Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích

Instruktážní list k Źádosti o dotace Fiche 6 Zemědělská infrastruktura

 

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 4 Lesnická infrastruktura

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 6 Zemědělská infrastruktura

VZORY PŘÍLOH K VÝZVĚ

Všechny povinné a nepovinné přílohy jsou vypsány v textu výzvy. Vybrané vzory příloh naleznete níže.

Příloha č. 1 Soulad projektu se SCLLD  – návod na vyplnění přílohy č. 1 najdete zde.

Příloha č. 2 ČP stanovisko stavebního úřadu

Příloha č. 3 Vazba na venkovskou turistiku – týká se Fiche 3

Příloha č. 4 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)

Příloha č. 5 Stanovisko MŽP (Lesnická infrastruktura – dle Přílohy č. 7 Pravidel 19.2.1)

Příloha č. 6 Vyjádření ÚHÚL (Lesnická infrastruktura – dle Přílohy č. 6 Pravidel 19.2.1)

SOUBORY KE STAŽENÍ

Pravidla 19.2.1 pro rok 2019

Portál farmáře

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
Žádost o přístup do Portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF
Postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

 

SCLLD – Programový rámec PRV a oblasti podpory
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku
Postup doložení finančního zdraví
Příručka pro publicitu

Klasifikace CZ NACE
Vysvětlivky CZ NACE
Oblasti ANC (Příloha nařízení vlády č. 43/2018 Sb.)
Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU

Příloha I Smlouvy o fungování EU – týká se Fiche PRV 2
Metodika výpočtu finančního zdraví – Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč
Výpočet finančního zdraví
Praktický příklad pro ilustraci – vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení k de minimis

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek

Obchodní podmínky zakázek na stavební práce
Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Jmenování komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Podnět k zahájení správního řízení

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků