MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místního partnerství MAS. Kontroluje administrativní úkony Místního partnerství MAS. Kontrolní výbor je odvolacím orgánem v oblasti aktivit Místního partnerství MAS. Na základě zprávy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektující principy metody Leader a reaguje na případné stížnosti partnerů jako odvolací orgán. Členové Kontrolního výboru musí být voleni z partnerů. Kontrolní výbor je tříčlenný. Funkční období člena Kontrolního výboru je tříleté. Opětovné členství v Kontrolním výboru je možné. Je-li členem Kontrolního výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

Do kompetence Kontrolního výboru spadá zejména:

  • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS,
  • dohlížení na to, že Místní partnerství MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  • nahlížení do účetních knih a jiných dokladů týkající se činnosti Místního partnerství MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
  • svolávání mimořádného jednání Pléna partnerů a Rozhodovacího výboru Místního partnerství MAS , jestliže to vyžadují zájmy Místního partnerství MAS ,
  • kontrola metodiky způsobu výběru projektů Místního partnerství a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru místního partnerství MAS,
  • zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Rozhodovacímu výboru Místního partnerství MAS indikátorový a evaluační plán SCLLD).

Zápisy:

24.5.2024

3.9.2020

28.3.2019

27.6.2018

15.3.2018

23.1.2018

16.1.2017

19.11.2015

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků