MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místního partnerství MAS. Kontroluje administrativní úkony Místního partnerství MAS. Kontrolní výbor je odvolacím orgánem v oblasti aktivit Místního partnerství MAS. Na základě zprávy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektující principy metody Leader a reaguje na případné stížnosti partnerů jako odvolací orgán. Členové Kontrolního výboru musí být voleni z partnerů. Kontrolní výbor je tříčlenný. Funkční období člena Kontrolního výboru je tříleté. Opětovné členství v Kontrolním výboru je možné. Je-li členem Kontrolního výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

Do kompetence Kontrolního výboru spadá zejména:

  • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS,
  • dohlížení na to, že Místní partnerství MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  • nahlížení do účetních knih a jiných dokladů týkající se činnosti Místního partnerství MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
  • svolávání mimořádného jednání Pléna partnerů a Rozhodovacího výboru Místního partnerství MAS , jestliže to vyžadují zájmy Místního partnerství MAS ,
  • kontrola metodiky způsobu výběru projektů Místního partnerství a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru místního partnerství MAS,
  • zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Rozhodovacímu výboru Místního partnerství MAS indikátorový a evaluační plán SCLLD).

Zápisy:

3.9.2020

28.3.2019

27.6.2018

15.3.2018

23.1.2018

16.1.2017

19.11.2015

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků