MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

MAP IV

Místní akční plán Sedlčansko IV navazuje na předchozí projekty MAP. Od roku 2016 si klademe za cíl propojit subjekty v oblasti vzdělávání regionu Sedlčansko a podporovat jejich vzájemnou spolupráci. Chceme podporovat pedagogy v čase nezbytných změn v této oblasti k používání nových nástrojů a metod. Někdy je třeba působit na změnu v myšlení všech zapojených stran – pedagogů, vedoucích pracovníků škol, ale i zřizovatelů a rodičů.

Můžeme se opřít o dlouhodobou spolupráci s lídry v území, ale také o kvalitní národní Strategii 2030, kritéria Kvalitní školy od ČŠI a práci s externími odborníky. V souladu s těmito dokumenty, potřeby a možnosti regionu aktualizujeme naši regionální strategii – viz dokument MAP zde:

Naše prioritní oblasti jsou Čtenářská, Matematická a Digitální gramotnost, Oborové gramotnosti a Osobnostně sociální rozvoj, každá oblast má své cíle, směřují však ke dvěma základním cílům a to zvýšení kvality vzdělávání směrem k rozvoji klíčových kompetencí a rovný přístup ke vzdělávání – umožnění žákům pracovat na jejich maximální úrovni, rozvíjet svůj potenciál a zažívat úspěch.

Činnost projektu se odehrává jednak na platformách pracovních skupin, setkáních vedoucích pracovníků škol či Řídícího výboru, jednak v rámci Společenství praxe či Profesního společenství. Zde probíhá sdílení zkušeností, tvorba a ověřování moderních didaktických nástrojů, vznikají inspiromaty, probíhá zpětná vazba.

 

Místní akční plán Sedlčansko IV

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008240

PRONÁJEM PÁRTY STANU