MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Putování za varhanami 2018

Jak jsme letos putovali za varhanami

MAS Sedlčansko, o.p.s. zorganizovala v sobotu 15. září akci, která byla výstižně nazvána Putování za varhanami 2018. Opravdu se putovalo – nikoliv pěšky, ale žlutým autobusem pana Patáka z Podmok. S přibližně dvaceti pasažéry vyjel po čtvrt na devět z Petrovic směrem na Sedlčany, kde se od 9.00 hodin v kostele sv. Martina konal první ze čtyř varhanních koncertů. Na koncert přišlo několik sedlčanských občanů, mezi nimiž byl i pan starosta Sedlčan a senátor J. Burian.

Vedoucí kanceláře MAS Sedlčansko, o.p.s. pan Ervín Haintz přivítal přítomné, poděkoval Nadačnímu fondu Patronát Sedlčansko za finanční příspěvek a představil účinkující: Ivana Kylarová – varhany a Oldřiška Richter Musilová – zpěv. Krátce zmínil historii kostela a varhan a poté již zazněly krásné tóny  Biblických písní od A.Dvořáka. Přibližně půlhodinový koncert vyplnily skladby i dalších autorů, např. B.Martinů. Dlouhý potlesk svědčil o tom, že posluchači byli spokojeni.

V Sedlčanech přistoupilo dalších asi deset poutníků a jelo se do kostela sv. Petra a Pavla v Petrovicích. Tam koncert začal v 10.30 hodin a po úvodním slově pořadatele nově zrestaurované barokní varhany předvedly, že jsou v perfektním stavu. V Petrovicích zněly překrásné skladby J.S.Bacha a G.F.Händela. Kdo měl zájem, mohl si pak na kruchtě prohlédnout varhany a paní varhanice ochotně odpovídala na dotazy návštěvníků.

Protože se blížilo poledne, další cesta poutníků směřovala do pěkné restaurace v Dolních Hbitech, kde si všichni pochutnali na dobrém obědě.

No a pak opět za kulturou a tak v kostele sv. Jana Křtitele v D. Hbitech začal v půl druhé další varhanní koncert. Kostel byl téměř plný posluchačů a mezi nimi byl i starosta obce pan J.Michálek.

Po přivítání a úvodním slově se ve velkém kostele nádherně rozezněly varhany a zpěv např. z díla autorů G.F.Händela nebo A.Vivaldiho. Opět dlouhý potlesk a pak prohlídka a popovídání u varhan. Varhanice a zpěvačka dostávají od pana starosty kytice a kroky všech směřují k autobusu, který všechny odváží na poslední varhanní koncert do barokního kostela sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel na známé poutní místo na Makové Hoře. Tam je už kostel zcela zaplněný sedícími i stojícími účastníky.

Tentokrát se slova ujímá administrátor P. Andrej a vypráví o vzniku a historii kostela a o tom, jaké jsou v něm sochy a obrazy. Následuje slovo pořadatele, poděkování sponzorovi i návštěvníkům a závěrečné slovo mají varhany a zpěv. Jedinou chybou na celé akci bylo to, že právě na Makové Hoře měly varhany drobnou závadu a tak tóny některých píšťal nebyly úplně čisté.

To však nahradil krásný výhled z Makové Hory, pěkné počasí a tak podle slov mnohých se celá akce velmi líbila.

Marie Křížová, předsedkyně dozorčí rady MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků