MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

10. výzva PRV

Číslo výzvy : 15/000/00000/120/000134/V010

Datum vyhlášení výzvy MAS – 13. 2. 2023

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 22. 2. 2023, 15:00 hodin

Termín příjmu žádostí od –  15. 2. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu –  20. 3. 2023

Datum registrace na RO SZIF – 19. 5. 2023

Místo podání žádostí: Kancelář MAS, Krásná Hora nad Vltavou 90, Krásná Hora nad Vltavou 26256 – listinné přílohy, samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

VÝBĚR PROJEKTŮ

Jednání Rozhodovacího výboru proběhlo 15.5.2023

Zápis z Rozhodovacího výboru naleznete zde

Seznam vybraných žádostí

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

Jednání Výběrové komise proběhlo 2.5.2023

Výsledek jednání naleznete zde

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

TEXT VÝZVY

Výzva č. 10

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 22. 2. 2023, 15:00 hodin

Místo konání: Krásná Hora nad Vltavou 14, Krásná Hora nad Vltavou 262 56

Pozvánku na seminář pro žadatele naleznete  zde

Prezentace ze semináře zde

VYPSANÉ FICHE

PRO ZOBRAZENÍ JE NUTNÉ STAŽENÍ FICHÍ DO PC, A NÁSLEDNĚ JEJICH OTEVŘENÍ ZE SLOŽKY! OTEVŘENÍ PŘES PROHLÍŽEČ NENÍ MOŽNÉ!

Fiche 8 Zvýšení kvality života na venkově

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Instruktážní list k Źádosti o dotace Fiche 8 Zvýšení kvality života na venkově

 

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 8 Zvýšení kvality života na venkově

 

VZORY PŘÍLOH K VÝZVĚ

Všechny povinné a nepovinné přílohy jsou vypsány v textu výzvy. Vybrané vzory příloh naleznete níže.

Příloha č. 1 Seznam žadatelů – čerpání finančních prostředků z výzev PRV přes MAS v programovém období 2014 – 2020

Příloha č. 2 Soulad projektu se SCLLD – návod na vyplnění přílohy č. 1 najdete zde.

Příloha č. 3 ČP stanovisko stavebního úřadu

Příloha 21 Pravidel 19.2.1 Soulad se strategickým plánem obce – týká se Fiche 8

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Pravidla 19.2.1 pro rok 2023-2025

Portál farmáře

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře – nové zobrazení

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF
Postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Průřezové přílohy a práce s nimi od roku 2020 (Finanční zdraví, Prohlášení o velikosti podniku, Prohlášení de minimis)

SCLLD – Programový rámec PRV a oblasti podpory
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku
Postup doložení finančního zdraví
Příručka pro publicitu

Klasifikace CZ NACE
Vysvětlivky CZ NACE
Oblasti ANC (Příloha nařízení vlády č. 43/2018 Sb.)
Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU

Metodika výpočtu finančního zdraví – Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč
Výpočet finančního zdraví
Praktický příklad pro ilustraci – vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení k de minimis nutno stáhnout do pc a poté otevřít

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek

Obchodní podmínky zakázek na stavební práce
Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Jmenování komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Podnět k zahájení správního řízení

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků