MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Výběrová komise

Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území Místního partnerství MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem Výběrového komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

Členem Výběrové komise nemůže být zaměstnanec MAS Sedlčansko, o.p.s. v hlavním ani vedlejším pracovním poměru. Doba mandátu člena Výběrové komise jsou tři roky. Opakované zvolení je možné. Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

Do kompetence Výběrové komise spadá zejména:

  • předvýběr projektů na základě objektivních kritérií
  • navrhování seznamu projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD
  • vyznačování projektů navržených ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

Zápisy:

20.5.2024

15.2.2024 PRV a 15.2.2024 IROP

2.5.2023

13.4.2022

12.1.2022

6.9.2021

18.5.2021

26.10.2020

3.9,2020

13.5.2020

2.3.2020

12.12.2019

28.11.2019 + Zápis

12.8.2019

15.4.2019

15.11.2018

25.10.2018

26.7.2018

24.4.2018

20.3.2018

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků