MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

1. Výzva PRV

Číslo výzvy : 15/000/00000/120/000134/V001

Datum vyhlášení výzvy MAS  22. květen 2018

Termín příjmu žádostí od –  29. květen 2018

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 28. květen 2018, 16:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 20. červen 2018, 15:00 hodin

Datum registrace na RO SZIF31. srpen 2018

Místo podání žádostí: Kancelář MAS, Petrovice 139, Petrovice 26255 – listinné přílohy, samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

TEXT VÝZVY

Výzva č.1

VYPSANÉ FICHE

PRV 1  Podpora rostlinné a živočišné výroby
PRV 2 Podpora zpracování zemědělských produktů
PRV 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

POZOR !!!!! Dne 3.8.2018 byly žádosti všem vybraným žadatelům, elektronicky podepsány MAS spolu s verifikovanými přílohami, předány přes Portál farmáře. Následně musí žadatel Žádost sám předat přes Portál farmáře k finální registraci na regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen RO SZIF) (bude možné až od 16.8.2018). Datum finální registrace na RO SZIF je 31. 8. 2018.

VÝBĚR PROJEKTU

Jednání Rozhodovacího výboru proběhlo 2.8.2018.

Vybrané a nevybrané projekty naleznete zde

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

Jednání Výběrové komise proběhlo 26.7.2018.

Výsledek jednání naleznete zde

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

20.7.2018 byla ukončena administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

Etický kodex

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 28. květen 2018, 16:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Prezentace ze semináře 28.5.2018 zde a prezentace Portálu farmáře zde.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova
Etický kodex
Instruktážní list k Žádosti o dotaci  Fiche 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby
Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů
Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu
Seznam příloh k Žádosti o dotaci  Fiche 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby
Seznam příloh k Žádosti o dotaci Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů
Seznam příloh k Žádosti o dotaci Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního

VZORY PŘÍLOH K VÝZVĚ

Všechny povinné a nepovinné přílohy jsou vypsány v textu výzvy. Vybrané vzory příloh naleznete níže.

Příloha č. 1 Soulad projektu se SCLLD  – návod na vyplnění přílohy č. 1 najdete zde.
Příloha č. 2 ČP stanovisko stavebního úřadu
Příloha č. 3 Vazba na venkovskou turistiku – týká se Fiche PRV 3
Příloha č. 4 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)
Příloha č. 5 Stanovisko MŽP – budování pastevních areálů a chov vodné drůbeže

SOUBORY KE STAŽENÍ

Pravidla 19.2.1 pro rok 2018

Portál farmáře

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
Žádost o přístup do Portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF
Postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

 

SCLLD – Programový rámec PRV a oblasti podpory
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku
Postup doložení finančního zdraví
Příručka pro publicitu
Klasifikace CZ NACE
Vysvětlivky CZ NACE
Oblasti ANC (Příloha nařízení vlády č. 43/2018 Sb.)
Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU
Příloha I Smlouvy o fungování EU – týká se Fiche PRV 2
Metodika výpočtu finančního zdraví – Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč
Výpočet finančního zdraví
Praktický příklad pro ilustraci – vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Prohlášení k de minimis

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek

Obchodní podmínky zakázek na stavební práce
Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Jmenování komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Podnět k zahájení správního řízení

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků