MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

7. VÝZVA PRV

Číslo výzvy : 15/000/00000/120/000134/V007

Datum vyhlášení výzvy MAS – 31. 1. 2020

Termín příjmu žádostí od –  7. 2. 2020

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 5. 2. 2020, 9:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 10. 3. 2020

Datum registrace na RO SZIF – 1. 6. 2020

Místo podání žádostí: Kancelář MAS, Petrovice 139, Petrovice 26255 – listinné přílohy, samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

VÝBĚR PROJEKTŮ

Jednání Rozhodovacího výboru proběhlo 18.5.2020

Zápis z Rozhodovacího výboru naleznete zde

Seznam vybraných projektů

VĚCNÉ HODNOCENÍ

Jednání Výběrové komise proběhlo 13.5.2020.

Výsledek jednání naleznete zde

 

Etický kodex FNAP

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

 

TEXT VÝZVY

Výzva č. 7

 

VYPSANÉ FICHE

PRO ZOBRAZENÍ JE NUTNÉ STAŽENÍ FICHÍ DO PC, A NÁSLEDNĚ JEJICH OTEVŘENÍ ZE SLOŽKY! OTEVŘENÍ PŘES PROHLÍŽEČ NENÍ MOŽNÉ!

Fiche 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby

Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu

Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 8 Zvýšení kvality života na venkově

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 5. 2. 2020, 9:00 hodin

Pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Prezentace ze semináře pro žadatele zde

Prezentace k Portálu farmáře zde

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Etický kodex

 

Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby

Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně

Instruktážní list k Žádosti o dotaci Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích

Instruktážní list k Źádosti o dotace Fiche 8 Zvýšení kvality života na venkově

 

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 8 Zvýšení kvality života na venkově

VZORY PŘÍLOH K VÝZVĚ

Všechny povinné a nepovinné přílohy jsou vypsány v textu výzvy. Vybrané vzory příloh naleznete níže.

Příloha č. 1 Seznam žadatelů – čerpání finančních prostředků z výzev PRV přes MAS v programovém období 2014 – 2020

Příloha č. 2 Soulad projektu se SCLLD  – návod na vyplnění přílohy č. 1 najdete zde.

Příloha č. 3 ČP stanovisko stavebního úřadu

Příloha č. 4 Vazba na venkovskou turistiku – týká se Fiche 3

Příloha 21 Pravidel 19.2.1 Soulad se strategickým plánem obce – týká se Fiche 8

Příloha 22 Soulad projektů s MAP – týká se Fiche 8

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Pravidla 19.2.1 pro rok 2020

Portál farmáře

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
Žádost o přístup do Portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře – nové zobrazení

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF
Postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Průřezové přílohy a práce s nimi od roku 2020 (Finanční zdraví, Prohlášení o velikosti podniku, Prohlášení de minimis)

SCLLD – Programový rámec PRV a oblasti podpory
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku
Postup doložení finančního zdraví
Příručka pro publicitu

Klasifikace CZ NACE
Vysvětlivky CZ NACE
Oblasti ANC (Příloha nařízení vlády č. 43/2018 Sb.)
Celní sazebník k příloze I Smlouvy o fungování EU

Příloha I Smlouvy o fungování EU – týká se Fiche PRV 2
Metodika výpočtu finančního zdraví – Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč
Výpočet finančního zdraví
Praktický příklad pro ilustraci – vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení k de minimis

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek

Obchodní podmínky zakázek na stavební práce
Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Jmenování komise, pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Podnět k zahájení správního řízení

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků