MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Správní rada

Správní rada je výkonným orgánem MAS Sedlčansko, o.p.s. a volí si ze svého středu předsedu. Správní rada má 6 členů. Zasedání Správní rady svolává a řídí její předseda. V jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání. Funkční období člena Správní rady je tříleté. Opětovné členství ve Správní radě je možné.

Poměr počtu členů veřejného, soukromého sektoru a neziskového sektoru musí být vždy tvořen maximálně ze 49 % místními nezávislými subjekty, maximálně ze 49 % zástupci veřejného sektoru, doplněných minimálně o 2% zástupci neziskového sektoru.

Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům. V pracovně právním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů Správní rady. Členství ve Správní radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě téže společnosti.

Do působnosti Správní rady zejména patří:

 • schvalování změn statutu po projednání v Plénu partnerů MAS
 • schvalování změn jednacího řádu
 • schvalování změn hlasovacího řádu
 • dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena
 • schvalování rozpočtu obecně prospěšné společnosti a jeho změny
 • schvalování nákladů na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti
 • schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy obecně prospěšné společnosti
 • rozhodování o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti
 • udělování souhlasu ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti, k jeho pronájmu na dobu delší než jednoho roku
 • jmenování a odvolávání ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
 • rozhodovat o přijetí dalších partnerů Místního partnerství MAS, popřípadě rozhodovat o jejich odstoupení
 • rozhodování o zrušení obecně prospěšné společnosti

 

Zápisy:

14.6.2023

15.3.2023

24.11.2022

6.6.2022

29.7.2021

3.9.2020

11.6.2020

21.5.2019

13.2.2019

19.9.2018

27.6.2018

23.1.2018

16.10.2017

29.6.2017

16.1.2017

19.9.2016

23.6.2016

9.6.2016

3.3.2016

15.12.2015

19.11.2015

26.10.2015

25.6.2015

6.5.2015

2.3.2015

10.2.2015

20.1.2015

 

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků