MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Správní rada

Správní rada je výkonným orgánem MAS Sedlčansko, o.p.s. a volí si ze svého středu předsedu. Správní rada má 6 členů. Zasedání Správní rady svolává a řídí její předseda. V jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání. Funkční období člena Správní rady je tříleté. Opětovné členství ve Správní radě je možné.

Poměr počtu členů veřejného, soukromého sektoru a neziskového sektoru musí být vždy tvořen maximálně ze 49 % místními nezávislými subjekty, maximálně ze 49 % zástupci veřejného sektoru, doplněných minimálně o 2% zástupci neziskového sektoru.

Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům. V pracovně právním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů Správní rady. Členství ve Správní radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě téže společnosti.

Do působnosti Správní rady zejména patří:

 • schvalování změn statutu po projednání v Plénu partnerů MAS
 • schvalování změn jednacího řádu
 • schvalování změn hlasovacího řádu
 • dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena
 • schvalování rozpočtu obecně prospěšné společnosti a jeho změny
 • schvalování nákladů na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti
 • schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy obecně prospěšné společnosti
 • rozhodování o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti
 • udělování souhlasu ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti, k jeho pronájmu na dobu delší než jednoho roku
 • jmenování a odvolávání ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
 • rozhodovat o přijetí dalších partnerů Místního partnerství MAS, popřípadě rozhodovat o jejich odstoupení
 • rozhodování o zrušení obecně prospěšné společnosti

 

Zápisy:

6.6.2022

29.7.2021

3.9.2020

11.6.2020

21.5.2019

13.2.2019

19.9.2018

27.6.2018

23.1.2018

16.10.2017

29.6.2017

16.1.2017

19.9.2016

23.6.2016

9.6.2016

3.3.2016

15.12.2015

19.11.2015

26.10.2015

25.6.2015

6.5.2015

2.3.2015

10.2.2015

20.1.2015

 

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků