MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Co je MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.  Místní akční plány rozvoje vzdělávání vznikají po celé ČR.  Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán.

Nositelem projektu MAP regionu Sedlčanska je MAS Sedlčansko o.p.s. ve spolupráci se Sdružením Obcí Sedlčanska a obcí Kamýk nad Vltavou, kteří hrají roli partnerů s finančním příspěvkem. MAP regionu Sedlčanska je zpracováván pro oblast ORP Sedlčany plus obec Kamýk nad Vltavou a Solenice. V rámci projektu vznikne dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání dle příslušné metodiky MŠMT. MAP bude vytvářen prostřednictvím metody komunitního plánování a budou do něj zapojeni všichni relevantní aktéři z území, kteří se zabývají rozvojem vzdělávání. Do projektu MAP je zapojeno 19 škol z ORP Sedlčany plus školy z obce Kamýk nad Vltavou a Solenice. MAP je však otevřen i dalším organizacím, které mají chuť s námi tuto oblast rozvíjet. Do MAP bude zahrnuta oblast předškolního a základního vzdělávání s přímou vazbou na neformální a zájmové vzdělávání. Bude využit potenciál regionu pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání s vazbou na místní trh práce. MAP je tedy domluva aktérů z území, kteří se zabývají prací s dětmi a žáky, o směřování rozvoje této oblasti. Zpracování MAP je podporováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu.

Specifické cíle MAP

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

  • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  • Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
  • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.
  • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků