MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

MAP III

Místní akční plán vzdělávání Sedlčansko III

reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022874

 

Od srpna 2016  se na území MAS Sedlčanska realizuje projekt na podporu vzdělávání využívající spolupráci škol, obcí a dalších subjektů, na projekty MAP I a MAP II v únoru 2022 navázal projekt MAP III.
Byť jsme menší region, můžeme využívat dlouhodobé zkušenosti dobrých místních pedagogů a odborníků, spolupráce s pracovníky regionálních organizací.

Cílem projektů MAP je vytvořit střednědobé strategie a krátkodobé akční plány na podporu vzdělávání v území.  V projektu MAP III se zaměřujeme na prohloubení spolupráce se školami i obcemi, na podporu spolupráce pedagogů z různých škol, kteří v rámci pracovních skupin mohou sdílet svoje zkušenosti a ověřovat nové vzdělávací postupy a materiály, výstupy ze skupin jsou využívány pro plánování aktivit v dalším období.

Klíčová pro náš projekt práce leaderů, tj. učitelů a dalších pracovníků, kteří jsou ochotni nasazovat své síly nejen pro svou školu nebo organizaci, ale udělat něco víc i ostatní subjekty v regionu.

Projekt se opírá o odborné konzultanty různých didaktických, sociálních a psychologických oborů, kteří projevili zájem s námi po delší dobu spolupracovat.

V rámci projektu MAP Sedlčansko aktuálně pracuje pět pracovních skupin a dvě podskupiny –  pro Čtenářskou a Matematickou gramotnost (čtenářská má podskupinu pro 2. stupeň), pro Rovné příležitosti, Zelená nejen pro kluky (soustředí se na oblast evvo a digi kompetence a má podskupinu pro podporu řemeslné zručnosti a kreativity a pracovní skupina pro financování.

 

 

Naše vize:

Regionu Sedlčanska se daří koncepční podporou pomalu a vytrvale zvyšovat úroveň ve vzdělávání, a to jak v rovině výsledků učení, tak v oblasti welbeeingu. Zlepšují se podmínky, ve kterých  má většina žáků našich škol možnost pracovat na své maximální úrovni a zažívat úspěch.

PRONÁJEM PÁRTY STANU