MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. Dozorčí rada je tříčlenná. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Členové Dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání. V nepřítomnosti předsedy Dozorčí rady určí členové Dozorčí rady předsedajícího jednání. Opětovné členství v Dozorčí radě je možné.

Poměr počtu členů veřejného, soukromého sektoru a neziskového sektoru musí být vždy tvořen maximálně ze 49 % místními nezávislými subjekty, maximálně ze 49 % zástupci veřejného sektoru, doplněných minimálně o 2% zástupci neziskového sektoru.

Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

Do působnosti Dozorčí rady zejména patří:

  • přezkoumává řádnou a mimořádnou uzávěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
  • nejméně jedenkrát ročně podává Správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti
  • dohlíží na to, aby MAS Sedlčansko, o.p.s. vyvíjela činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakládací listinou a statutem obecně prospěšné společnosti
  • je oprávněna podávat Správní radě návrh na odvolání ředitele
  • je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů obecně prospěšné společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje
  • je oprávněna svolat mimořádné jednání Správní rady , jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti

Zápisy:

12.6.2023

23.5.2022

16.6.2021

3.9.2020

3.6.2020

18.3.2019

27.6.2018

13.6.2018

23.1.2018

16.1.2017

23.6.2016

9.6.2016

3.3.2016

15.12.2015

19.11.2015

26.10.2015

25.6.2015

6.5.2015

10.2.2015

20.1.2015

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků