MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

IROP 2021+

IROP (Integrovaný regionální operační program) je jeden z operačních programů, přes který se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Toto období je stanoveno mezi roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP má na toto období z evropských fondů vyčleněnu částku téměř 4,8 miliard EUR. V přepočtu se jedná o přibližně 117 miliard korun.

tzv. velký IROP × malý IROP: CLLD
= komunitně vedený místní rozvoj, zkráceně CLLD (z anglického Community-led Local Development) s cílem: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

MAS Sedlčansko, o.p.s. má programové období 2021-2027 celkem přiděleno 31 340 646 Kč. Výše podpory 95 %, spoluúčast 5 %.

Žádat bude možné v rámci těchto výzev:

Projektový manažer IROP: Mgr. Veronika Liotard, tel. 777 02 06 02, e-mail: liotard.sedlcansko@gmail.com

Prezentace Představení programu IROP a jednotlivých výzev v pdf>>>

Harmonogram výzev IROP – https://irop.mmr.cz, zde jsou informace o vyhlášení výzev tzv. velkého IROP a nadřazených výzvách CLLD. Dotazy k přípravy projektů lze posílat na CRR skrze Konzultační servis: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

Harmonogram výzev pro rok 2024 >>>

Seznam všech souvisejících dokumentů IROP >>>

Informace o postupu žádosti o dotaci:

  1. Žadatel vyčká na vyhlášení výzvy (viz harmonogram výzev) na webu MAS.
  2. Žadatel odevzdá datovou schránkou na MAS pouze projektový záměr v rámci výzev, k dispozici budou formuláře u jednotlivých výzev.
  3. Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů.
  4. Projektové záměry jsou následně posuzovány Výběrovou komisí MAS dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejněno ve výzvě.
  5. Bude vytvořen dokument projektových záměrů, které splnily/nesplnily kritéria MAS pro výběr Rozhodovacímu výboru
  6. Následuje výběr projektových záměrů Rozhodovacím výborem. Vybrány budou projekty do vyčerpání alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Sedlčansko, o.p.s. Stanovisko bude vydáno na omezenou dobu, která bude vždy uvedena ve výzvě. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost. K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis.
  7. Plnou žádost žadatelé vypracují v monitorovacím systému MS21+ (návod na vložení projektu do MS21+ >>>). Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti viz Kritéria SC 5.1. CLLD >>>
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků