MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

2. výzva MAS Sedlčansko,o.p.s. – IROP – Infrastruktura vzdělávání

Číslo výzvy : 195/06_16_075/CLLD_16_01_099

Datum vyhlášení výzvy MAS: 3. srpen 2018 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. srpen 2018 12:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 30. žáří 2018, 12:00 hodin

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy MAS (CZV): 3 608 530,- Kč

Minimální výše CZV na projekt: 500 000,- Kč

Maximální výše CZV na projekt: 2 000 000,- Kč

 

Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight, návod na práci v systému viz. níže)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

 

Výzva je navázána na 68. výzvu IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO
VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1“ 

(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

 

VÝBĚR PROJEKTU

Jednání Rozhodovacího výboru proběhne 6.12.2018.

Zápis z Rozhodovacího výboru naleznete zde

Etický kodex: zde

Seznam vybraných projektů

 

Všechny vybrané projekty byly odeslány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

15.11.2018 proběhlo na jednání Výběrové komise hodnocení projektů.

Zápis z výběrové komise naleznete zde

Etický kodex hodnotitelů: zde

„Longlist“- seznam seřazených projektů: zde

Dodatek k zápisu ze dne 28.11.2018 zde

Záznam k realizaci zde

 

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

26.10.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 15.11.2018.

Etický kodex hodnotitelů: Máchová, Haintz

Hodnocení probíhá dle kontrolních listů zde

 

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

Seznam přijatých žádostí

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 29. srpna 2018, 10:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

prezentaci ze semináře pro žadatele naleznete zde

 

 

PŘÍLOHY:

2. výzva MAS Sedlčansko,o.p.s. – IROP – Infrastruktura vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

                     Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 2 Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno potvrzení stavebního úřadu

(Pokud v rámci projektu je třeba doložit pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, odevzdá se tato příloha pouze s vyplněním slova NERELEVANTNÍ na prvním doplňovaném řádku. )

Interní postupy IROP

Etický kodex hodnotitelů

 

 

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Nadřazená Výzva č. 68 IROP

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Přílohy Obecných pravidel

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Přílohy Specifických pravidel

Osnova studie proveditelnosti – ZŠ

Osnova studie proveditelnosti – Další vzdělávání

Postup podání žádosti přes systém ISKP14

 

INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Sedlčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.
Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek: http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.
Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků