MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Geografické informace

Aktuální informace pro nové programové období 2021 – 2027

Rozloha: 518  km2 (4,7 % plochy Středočeského kraje)

Počet obyvatel k 1.1.2019 23 905 (1,75 % počtu obyvatel Středočeského kraje)

Počet obcí na území MAS: 32

Hustota zalidnění: 46,1 ob/km2

MAS Sedlčansko se celým svým územím nachází ve Středočeském kraji v okresu Příbram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programové období 2014 – 2020

Rozloha: 514,5  km2   (4,7 % plochy Středočeského kraje)

Počet obyvatel k 30. 6. 2015 (ČSÚ): 23 819 (1,8 % počtu obyvatel Středočeského kraje)

Počet obcí na území MAS: 31

Hustota osídlení : 46,3 ob/km2

MAS Sedlčansko se celým svým územím nachází ve Středočeském kraji v okresu Příbram.

mapa

V MAS jsou dvě města, jeden městys a dvacet osm obcí. Celé území spadá pod dvě obce s rozšířenou působností – Příbram a Sedlčany, jedná se zároveň o obce s pověřenými obecními úřady.

Přirozeným centrem regionu jsou město Sedlčany se 7 700 obyvateli. Jsou centrem obchodních, sportovních i pracovních aktivit.

Vymezeni

Zemědělské půda: cca 273 km2 (53 % z celkové výměry zájmového území)
Území MAS Sedlčansko se rozkládá na obou březích Vltavy, geomorfologicky náleží do Středočeské pahorkatiny, krajina je členitá, zemědělská s četnými lesy a roztroušenými rybníky. Na západě a severozápadě sousedí území s hornatější a více zalesněnou krajinou Brd. Na východě a na jihu pokračuje pahorkatina i za hranicemi MAS, postupně ale pozbývá členitosti, která je typická pro území v blízkém okolí Vltavy. Rozloha MAS Sedlčansko o.p.s. činí 51 426 m2, nadmořská výška se pohybuje mezi 270 m.n.m. (hladina Vltavy) do 572 m.n.m. (rozhledna Kuníček). V nejvyšších partiích regionu Sedlčanska se nacházejí souvislejší lesní porosty.
Území je relativně řídce osídleno, převažují menší sídla s nízkým počtem obyvatel. Území je charakteristické formou architektury – kulaté otvory na obytných i hospodářských objektech, dlouhé dispozice s řazením jednotlivých pořadí – pro bydlení a pro hospodářské účely.

Geologické podmínky

Geologicky je oblast velmi pestrá. Skládá se ze dvou hlavních jednotek. První, plošně větší je tzv. Středočeský pluton, známými horninami pravého břehu Vltavy, které jsou často používány i v místní architektuře jsou zejména žuly (granit, granodiorit, dubrachity). Na některých místech se zachovaly obnažené skály či balvany, které jsou pro místní krajinu typické a dnes již mnohdy chráněné – příkladem jsou přírodní parky Husova kazatelna či Vrškámen. V Sedlčansko – krásnohorském ostrově se mimo jiné vyskytují krystalické vápence tvořící známé jeskyně Týnčanského krasu.

Celá oblast je typická dlouhou těžební tradicí (sahající do středověku a možná až do dob keltského osídlení v 1. a 2. st. př. n. l.). Je zde mnoho uzavřených lomů a šachet, často zatopených. Těžba se týkala zejména místních žul, které byly používány jako cenný materiál v okolí i celých Čechách. Významná je také těžba cihlářských hlín, dále pak zlata (rýžování a hlubinná těžba), antimonu a vápence.

 Pedologické podmínky

Plošně nejvíce zastoupeným půdním typem regionu jsou kambizemě.

Biodiverzita

Ze zachovalých přírodních biotopů jsou nejvíce rozšířené křoviny, lesy (především podél řeky), vodní plochy, toky a trávníky (především na jihovýchodě území – obce Petrovice, Nechvalice, Počepice).

Díky malé hustotě sídel, chybějícímu průmyslu a členité krajině přerušené tokem Vltavy má území MAS oproti sousedícím regionům zachovalou a pestrou skladbu biotopů.

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků