MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Rozhodovací výbor

Rozhodovací výbor je výkonným orgánem Místního partnerství MAS. Rozhodovací výbor je šestičlenný. Funkční období člena Rozhodovacího výboru je tříleté. Opětovné členství v Rozhodovacím výboru je možné.

Členové Rozhodovacího výboru musí být voleni z partnerů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Je-li členem Rozhodovacího výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

Do kompetence Rozhodovacího výboru spadá zejména:

  • schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
  • příprava integrované strategii území regionu a její aktualizace
  • schvalování znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje
  • navrhování Plénu partnerů záměry Místního partnerství MAS
  • schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů;
  • schvalování výzvy k podávání žádostí,
  • výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise,
  • svolávání Pléna partnerů minimálně jedenkrát ročně.

Zápisy:

1.3.2024 PRV a SZP + 1.3.2024 IROP

8.12.2023 + harmonogram IROP

25.10.2023

26.7.2023

15.5.2023

1.2.2023

19.4.2022

18.1.2022

16.9.2021

24.5.2021

11.2.2021 per rollam

6.11.2020 per rollam

3.9.2020

18.5.2020

25.3.2020

30.1.2020

28.11.2019

18.9.2019  + přílohy

14.8.2019

25.4.2019

6.12.2018

25.10.2018

2.8.2018

21.5.2018

15.3.2018

23.1.2018

16.10.2017

16.1.2017

16.6.2016

19.11.2015

16.3.2015

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků