MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Rozhodovací výbor

.Rozhodovací výbor je výkonným orgánem Místního partnerství MAS. Rozhodovací výbor je šestičlenný. Funkční období člena Rozhodovacího výboru je tříleté. Opětovné členství v Rozhodovacím výboru je možné.

Členové Rozhodovacího výboru musí být voleni z partnerů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Je-li členem Rozhodovacího výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

Do kompetence Rozhodovacího výboru spadá zejména:

  • schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
  • příprava integrované strategii území regionu a její aktualizace
  • schvalování znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje
  • navrhování Plénu partnerů záměry Místního partnerství MAS
  • schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů;
  • schvalování výzvy k podávání žádostí,
  • výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise,
  • svolávání Pléna partnerů minimálně jedenkrát ročně.

Zápisy:

26.7.2023

15.5.2023

1.2.2023

19.4.2022

18.1.2022

16.9.2021

24.5.2021

11.2.2021 per rollam

6.11.2020 per rollam

3.9.2020

18.5.2020

25.3.2020

30.1.2020

28.11.2019

18.9.2019  + přílohy

14.8.2019

25.4.2019

6.12.2018

25.10.2018

2.8.2018

21.5.2018

15.3.2018

23.1.2018

16.10.2017

16.1.2017

16.6.2016

19.11.2015

16.3.2015

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků