MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Co je MAS

MAS, neboli místní akční skupina, je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

MAS sedlčansko o.p.s.

Obecně prospěšná společnost MAS Sedlčansko, o.p.s. byla založena na dobu neurčitou v Krásné Hoře nad Vltavou dne 14. listopadu 2005 podepsáním zakladatelské smlouvy za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Sedlčansko (viz níže). Byla zapsána usnesením dne 19. prosince 2005 do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, se sídlem v Petrovicích 139, 262 55.

Územní působnost MAS Sedlčansko o.p.s.

pusobnost

Územní působnost MAS Sedlčansko

Cíle MAS Sedlčansko o.p.s.

Rozvoj kulturního, společenského, sociálního a ekonomického zázemí:

 • Efektivní využívání kulturních zdrojů, ochrana a zachování dědictví
 • Zajištění prostor, vybavení a služeb k pořádání kulturních a společenských akcí
 • Výchova, vzdělávání, informování dětí a mládeže
 • Zvýšení kvalifikace obyvatel, osvěty a poskytování poradenských činností
 • Zachování a posílení životaschopných sociálních struktur
 • Zajištění kvalitních pracovních a životních podmínek
 • Zlepšení podmínek zaměstnanosti s cílem zajistit využití vrozeného potenciálu
 • Koordinace rozvoje venkova a jeho osídlování
 • Zajištění potřebné infrastruktury
 • Rozvoj sociálního a ekonomického potenciálu
 • Zlepšení a udržení konkurenceschopnosti
 • Diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti
 • Zachování a posílení charakterizovaných systémů hospodaření
 • Posílení ekonomického prostředí zvýšením přidané hodnoty místních produktů
 • Příprava místních komunit na koncipování a realizaci místního rozvoje
 • Podpora aktivního partnerství místních aktérů

Zajištění technické infrastruktury:

 • Obnova lesních a polních cest
 • Zajištění prostupnosti krajiny
 • Realizace cyklostezek, hippostezek, pěších a naučných cest
 • Vybudování a obnova přístupových cest i doprovodných komunikací
 • Vytváření kvalitních forem dopravního využití
 • Odstranění živelné skládky
 • Zajištění správného ukládání odpadů
 • Vybudování zařízení na recyklaci, třídění a likvidaci odpadů
 • Výstavba kanalizace nebo čistíren odpadních vod
 • Zabezpečení zásobování pitnou vodou, elektrickou energií, plynem a teplem

Podpora zemědělství a obnovitelných zdrojů energie:

 • Podpora multifunkčního zemědělství jeho diverzifikace
 • Rozvoj trvale udržitelného rozvoje venkova a podněcování tradiční zem. výroby
 • Zlepšení podmínek hospodaření a prodeje jejich produktů
 • Rozvoj, přestavby a změny zaměření výrobního potenciálu
 • Podpora zavádění nových technologií ke zlepšování jakosti výrobků
 • Podpora investic zlepšující pracovní, výrobní i zdravotní podmínky
 • Podněcování snižování výrobních nákladů a zvyšování jakosti
 • Ochrana a zlepšování přírodního prostředí i pohody zvířat
 • Aplikace nových inovací ke zlepšení a monitorování jakosti
 • Ochrana a posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství
 • Usměrňování výroby v souladu s předvídatelnými tržními trendy
 • Podněcování rozvoje nových odbytišť, odbyt. kanálů nebo zpracovatelských postupů
 • Nákup strojů a technologie pro výrobu obnovitelných zdrojů energie
 • Stavební, technologické a strojové vybavení k využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Výstavba zařízení nebo rozvodů pro využití obnovitelných zdrojů energie

Zlepšení stavu životního prostředí a atraktivity území:

 • Podpora ochrany životního prostředí
 • Rehabilitace přírodních lokalit a obnova zdevastované krajiny
 • Obnova parků, zahrad, krajinářských úprav, památných stromů a stromořadí
 • Regenerace poškozené krajiny, nákup a výsadba dřevin, rostlin, osiv a zvířat
 • Pořizování strojů, zařízení i technologií pro obnovu a údržbu přírodního dědictví
 • Obnova a čištění vodních ploch nebo rybničních soustav
 • Výstavba a obnova sportovních zařízení
 • Podpora lesnictví, rybářství, myslivosti, turistiky a cestovního ruchu
 • Obnova budov, památek, historických objektů a charakteristických stavebních prvků
 • Statické zabezpečení zříceniny

Využívání realizace spolupráce a technická pomoc:

 • Komunikace a spolupráce se subjekty majícími vztah k rozvoji venkova a zemědělství
 • Další společná územní meziregionální nebo zahraniční mezinárodní spolupráce
 • Odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy
 • Tvorba a provoz informační základny, zajištění základní technické pomoci
 • Příprava a realizace inform. a metodických materiálů a různých školících pomůcek
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků