MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

5. výzva MAS Sedlčansko–IROP–ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Číslo výzvy : 014/06_16_058/CLLD_16_01_099

Datum vyhlášení výzvy MAS: 25. říjen 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. říjen 2019 8:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 31. prosinec 2019, 12:00 hodin

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy MAS (CZV): 1 494 920,- Kč

Minimální výše CZV na projekt: 100 000,- Kč

Maximální výše CZV na projekt: 300 000,- Kč

 

Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight, návod na práci v systému viz. níže)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP Č.45 „PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1″

(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

VÝBĚR PROJEKTU

Jednání Rozhodovacího výboru proběhne 25.3.2020 formou per rollam

Zápis z Rozhodovacího výboru naleznete zde

SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ

 

Všechny vybrané projekty byly odeslány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

 

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

2.3.2020 proběhlo na jednání Výběrové komise hodnocení projektů.

Zápis z výběrové komise  naleznete zde

Etický kodex hodnotitelů zde

„Longlist“- seznam seřazených projektů: zde

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

31.1.2020 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne v březnu 2020.

Hodnocení probíhá dle kontrolních listů zde

Etický kodex hodnotitelů: zde

 

 

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

Seznam přijatých žádostí

 

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 26. listopadu 2019, 12:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Prezentace ze semináře zde

 

PŘÍLOHY:

5. výzva MAS Sedlčansko–IROP–ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy IROP

Etický kodex hodnotitelů

 

 

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Nadřazená Výzva č. 45 IROP

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Přílohy Obecných pravidel

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Přílohy Specifických pravidel

Podklady pro hodnocení žádosti_Územní plány

Podklady pro hodnocení žádosti_Územní studie

Postup podání žádosti přes systém ISKP14

 

INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Sedlčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.
Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek: http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.
Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků