MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska II

reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008636

 

Od srpna 2016  se na území MAS Sedlčanska, stejně jako v dalších regionech České republiky, realizuje projekt na podporu vzdělávání využívající spolupráci škol a obcí, tzv. MAP. Jeho záměrem je vytvořit podmínky pro to, aby mohl být více využit potenciál území: zkušenosti dobrých místních pedagogů a místních odborníků, spolupráce s pracovníky různých regionálních organizací působících ve vzdělávací oblasti. Na Sedlčansku jsme již v letech 2009 až 2015 projekty podobného charakteru ověřovali a z jejich realizací získali cenné zkušenosti, o které se nyní opíráme.

Tým lidí, který projekt vede, se opírá o širší realizační tým ředitelů škol, pedagogů, starostů obcí a pracovníků místních organizací zapojených do jednotlivých programů a dílčích částí projektu. Klíčová pro náš projekt je práce leaderů, tj. učitelů a dalších pracovníků, kteří jsou ochotni nasazovat své síly nejen pro svou školu nebo organizaci, ale udělat něco víc i ostatní subjekty v regionu.

Projekt podporují i uznávaní odborníci různých didaktických, sociálních a psychologických oborů, kteří projevili zájem s námi po delší dobu spolupracovat a jsou ochotní poskytovat členům týmu, učitelům i rodičům konzultace, vést semináře a dílny, pomáhat vyhodnocovat průběh projektu.

Nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska II je  MAS Sedlčansko o.p.s. a jeho partnerem je Obec Kamýk nad Vltavou.

V rámci projektu MAP Sedlčansko se realizuje sedm programů: Program pro vedoucí pracovníky škol – Kvalitní škola, Program na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, PEPSI program (Pedagogika-Psychologie-Sociální pedagogika-Inkluze), Program na podporu manuální a řemeslné zručnosti – Zelená nejen pro kluky, Žákovský parlament a Místně zakotvené učení  – program na podporu  provázanosti výuky s místem školy a regionu.

skoly map2

PRONÁJEM PÁRTY STANU