MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

IROP

Integrovaný regionální operační program – IROP

1.Opatření MAS: IROP 1 – Zázemí pro rozvoj komunity a sociálních služeb: Komunitní centra

Předpokládaná alokace – cca 21 mil. Kč

Míra podpory – 95 %

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na specifický cíl IROP

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

 

Typy projektů:
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány podpora
 • rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • infrastruktura komunitních center
 • nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.
Příjemci podpory:
 • nestátní neziskové organizace
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

===========================================================================================


2.Opatření MAS:
IROP 2 – Sociální podnikání: podpora vzniku sociálních podniků

Předpokládaná alokace – cca 5,5 mil. Kč

Míra podpory – 95 %

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na specifický cíl IROP

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
 • SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 

Typy projektů:
 • výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
 • vznik nového sociálního podniku
 • rozšíření kapacity podniku
Příjemci podpory:
 • malé a střední podniky
 • obce
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace

==========================================================

3. Opatření MAS: IROP 3 – Podpora regionálního vzdělávání

Předpokládaná alokace – cca 6,2 mil. Kč

Míra podpory – 95 %

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na specifický cíl IROP

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Typy projektů:
 • rozšíření kapacit zařízení pro děti mladší 3 let (mateřské školy, dětské skupiny, zařízení péče o děti; součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
 • stavební úpravy a vybavení v základních školách podporující rozvoj v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a v práci s digitálními technologiemi.
 • rekonstrukce odborných učeben a pořízení vybavení – ZŠ, SŠ
 • rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu – ZŠ, SŠ a VOŠ
 • podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi – ZŠ, SŠ
 • podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Příjemci podpory:
 • Společné pro všechny aktivity

– kraje

– organizace zřizované nebo zakládané kraji

– obce

– organizace zřizované nebo zakládané obcemi

– nestátní neziskové organizace

– církve

– církevní organizace

– organizační složky státu

– příspěvkové organizace organizačních složek státu

 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

– zařízení péče o děti do 3 let

– školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

 • Aktivita Infrastruktura základních škol

– školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 • Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

– školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

– školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

===============================================================================================

4. Opatření MAS: IROP 4 – Krajina v obci/obec v krajině: vznik krajinné studie

Předpokládaná alokace – cca 900 tis. Kč

Míra podpory – 95 %

Udržitelnost projektu – nerelevantní

Vazba na specifický cíl IROP

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
 • SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Typy projektů:
 • Územní studie zaměřené na řešení krajiny
 • Územní studie krajiny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností řeší koncepční problémy krajiny, např. navrhuje opatření pro dosažení nebo zachování cílových charakteristik krajiny, systémové podmínky pro řešení specifických problémů krajiny, kterými jsou např. ekologicky málo stabilní území, protierozní a protipovodňová opatření, podmínky pro zachování biodiversity, ochranu území Natura 2000, prostupnost krajiny, koordinace využití území s ohledem na hospodářské využití, rekreaci, umisťování veřejné dopravní a technické infrastruktury, na přírodní a civilizační hodnoty apod. Tato studie bude využitelná zejména pro zpracování územních plánů a pro konkrétní navazující realizační opatření vedoucí k naplňování principu udržitelného rozvoje, Evropské úmluvy o krajině, Adaptační strategie EU a k zajištění zelené infrastruktury.
Příjemci podpory:
 • Obec s rozšířenou působností (ORP)

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků