MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

OPZ

Operační program zaměstnanost – OPZ

1.Opatření MAS: OPZ 1 – Podpora kvality sociální politiky regionu se zaměřením na rozvoj sociálních služeb a podporu sociálního začleňování

Předpokládaná alokace – cca 3 mil. Kč

Míra podpory – 85% až 100% dle typu žadatele

Udržitelnost projektu – nerelevantní

Vazba na specifický cíl OPZ – 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

 

Popis možných zaměření projektů

 

Podpora sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb.

V rámci tohoto opatření budou podporovány sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., zejména odborné sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiče a děti, terénní programy, raná péče, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Podpora bude zaměřena na aktivity zabraňující sociálnímu vyloučení, preventivní programy, programy na zajištění finanční gramotnosti, aktivity zaměřené na rozvoj sociálního a prostupného bydlení, aktivity zaměřené na podporu neformální péče, aktivizační, asistenční a motivační programy apod. Rovněž budou jako doplňkové aktivity podporovány rozvoj síťování služeb, multidisciplinární spolupráce a participativních metod práce s klienty.

Podpora komunitních center a komunitní práce

Dále budou v rámci tohoto opatření podporovány projekty na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení a projekty místních samospráv v oblasti sociální práce. Tyto aktivity budou realizovat příjemci nespadající pod zákon č. 108/2006 Sb.

 

Podporované cílové skupiny

 

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
 • Osoby s kombinovanými diagnózami
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby
 • Rodiče samoživitelé
 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • soby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 

Typy příjemců podpory

 

 • poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • příjemci mimo zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • nestátní neziskové organizace,
  • příspěvkové organizace
  • obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  • organizace zřizované obcemi
  • organizace zřizované kraji
  • dobrovolné svazky obcí,
  • poradenské a vzdělávací instituce,
  • školy a školská zařízení,
  • obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost),
  • OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

 

=================================================================================

2. Opatření MAS: OPZ 2 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Předpokládaná alokace – cca 3 mil. Kč

Míra podpory – 85% až 100% dle typu žadatele

Udržitelnost projektu – nerelevantní

Vazba na specifický cíl OPZ – 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

 

Popis možných zaměření projektů

 

 • podpora vzniku a provoz zařízení pro děti, které nahradí nedostatečné kapacity školních družin, zajištění doprovodu dětí na zájmové aktivity, dětské skupiny a příměstské tábory
 • podpora zaměstnanosti – rekvalifikační programy, poradenské a motivační programy, podpora zahájení podnikání
 • další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti; Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku
 • podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby
 • vznik dětských skupin
 • vzdělávání chův
 

Podporované cílové skupiny

 

 • Osoby pečující o malé děti  –  Osoby pečující o osobu mladší 15 let
 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené – Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce
 

Typy příjemců podpory

 

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • nestátní neziskové organizace,
 • příspěvkové organizace
 • obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • organizace zřizované obcemi
 • organizace zřizované kraji
 • dobrovolné svazky obcí,
 • poradenské a vzdělávací instituce,
 • školy a školská zařízení,
 • obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost),
 • OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

 

================================================================================

3.Opatření MAS: OPZ 3 – Podpora sociálního podnikání v regionu

Předpokládaná alokace – cca 5,7 mil. Kč

Míra podpory – 85% až 100% dle typu žadatele

Udržitelnost projektu – nerelevantní

Vazba na specifický cíl OPZ – 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Popis možných zaměření projektů
 • Vznik a rozšíření kapacity podniku nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik
 

Podporované cílové skupiny

 

 • Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
 • Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok)
 • Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)
 • Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu)
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení -pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení
 • Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR
 

Typy příjemců podpory

 

 

Nestátní neziskové organizace

 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
 • ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
 • spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • (Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel je v době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku dle právní formy organizace.)

Obchodní korporace – Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

 • Obchodní společnosti
  • veřejná obchodní společnost
  • komanditní společnost
  • společnost s ručením omezeným
  • akciová společnost
  • evropská společnost
  • evropské hospodářské zájmové sdružení
 • Družstva
  • družstvo
  • evropská družstevní společnost

OSVČ

 • Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků