MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Plénum partnerů

Plénum partnerů MAS (Plénum partnerů) je nejvyšším orgánem Místního partnerství MAS a MAS Sedlčansko, o.p.s.

Každý z partnerů jmenuje do Pléna partnerů jednoho svého vybraného zástupce a jeho náhradníky. Při jednání ve věcech Místního partnerství je hlasovací právo rovné

Do kompetence Pléna partnerů spadá zejména:

  • schvalování svého jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů Místního partnerství MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna partnerů svěřeny jinému orgánu Místního partnerství MAS,
  • zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve své území působnosti,
  • volba a odvolávání členů orgánů Místního partnerství, Správní rady a Dozorčí rady
  • rozhodování o přijetí nebo vyloučení partnera,
  • distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet Místního partnerství MAS,
  • schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS.
  • Plénum partnerů dále přijímá rozhodnutí a schvaluje záměry činnosti Místního partnerství MAS.
  • Plénum partnerů také dále projednává výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.
  • Plénum partnerů uděluje Správní radě pokyn k provedení změny statutu MAS Sedlčansko, o.p.s.

Zápisy:

25.10.2023

14.6.2023

24.11.2022

6.6.2022

10.11.2021

29.7.2021

3.9.2020

11.6.2020

28.11.2019

17.10.2019

21.5.2019

25.10.2018

27.6.2018

23.1.2018

6.12.2017

16.10.2017

6.3.2017

3.3.2016

15.12.2015

2.3.2015 Zápis + Dokumenty

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků