MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

PRV

Program rozvoje venkova – PRV

Odkaz na kompletní Pravidla pro žadatele naleznete zde….

Program – Soběstačný region

1.Opatření MAS: PRV 1 – Podpora rostlinné a živočišné výroby

Předpokládaná alokace – cca 12 mil. Kč

Míra podpory – 50 – 70 % dle žadatele

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na článek PRV – Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků

Stručný popis Fiche

 

Podpora je zaměřena na následující oblasti:

  • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
  • investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
  • investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
  • investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Definice příjemce dotace
  • zemědělský podnikatel

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- Kč

Max. 5 000 000,- Kč

============================================================================


2.Opatření MAS:
PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů

Předpokládaná alokace – cca 13,2 mil. Kč

Míra podpory – 35 – 50 % dle žadatele

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na článek PRV – Článek 17. odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Stručný popis Fiche Cílem Fiche je zvýšit efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.
Oblasti podpory

 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

 

V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu.

Definice příjemce dotace
  • zemědělský podnikatel (výrobce krmiv, výrobce potravin, jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských subjektů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU)

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- Kč

Max. 5 000 000,- Kč

 

=======================================================================================

3.Opatření MAS: PRV 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu

Předpokládaná alokace – cca 12 mil. Kč

Míra podpory – 25 – 45 % dle žadatele

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na článek PRV – Článek 17. odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Stručný popis Fiche

 

Cílem Fiche je podpořit investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu.
Oblasti podpory

 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) : C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

Konkretizace činností bude stanovena výzvou MAS.

Definice příjemce dotace
  • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  • Fyzické a právnické osoby podnikající – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech.

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- Kč

Max. 5 000 000,- Kč

====================================================================

Program – Cesty

4.Opatření MAS: PRV 4 – Lesnická infrastruktura

Předpokládaná alokace – cca 450 tis. Kč

Míra podpory – 90%

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na článek PRV – Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví – Lesnická infrastruktura

Stručný popis Fiche

 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Definice příjemce dotace
  • Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- Kč

Max. 500 000,- Kč

==========================================================================

5.Opatření MAS: PRV 5 – Neproduktivní investice v lesích

Předpokládaná alokace – cca 1 mil. Kč

Míra podpory – 100 %

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na článek PRV – Článek 25, Neproduktivní investice v lesích

Stručný popis Fiche Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

 

Definice příjemce dotace Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- Kč

Max. 500 000,- Kč

=============================================================================

6.Opatření MAS: PRV 6 – Zemědělská infrastruktura

Předpokládaná alokace – cca 660 tis. Kč

Míra podpory – 90 %

Udržitelnost projektu – 5 let

Vazba na článek PRV – Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví – Zemědělská infrastruktura

Stručný popis Fiche

 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy je žadatelem/příjemcem dotace obec), a mimo intravilán obce.

Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky).

Definice příjemce dotace
  • Obec nebo zemědělský podnikatel.

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- Kč

Max. 500 000,- Kč

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků