MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

23.6.2014

Tak jako dům potřebuje plány a rozpočet, aby získal povolení stavebního úřadu a aby se v něm dalo bydlet, neobejde se region bez strategie, pokud se tedy chce rozvíjet.

MAS Sedlčansko to s rozvojem území myslí vážně. Naše přípravy a plány vedou k dosažitelným cílům. Hledáme schůdné cesty s jasnými cíly.

Účel strategie:

MAS bude v novém období (2014 až 2020) pracovat podle této strategie, plnit její cíle a bude se na ni odkazovat při jednání s poskytovateli finančních podpor. Stejně ji mohou použít všechny další subjekty v území – mohou realizovat vybraný cíl strategie a na základě toho požádat o dotaci.

Strategie patří celému území, vzniká proto, aby ji lidé používali ke zlepšení svého prostředí a podmínek. Usilujeme o to, aby byla čitelná, realizovatelná a aby vyjadřovala přání nás všech.

Více viz odkaz Tvorba a proces Strategie na období 2014 – 2020

Více ...

9.6.2014

Evropské sdružení pro rozvoj venkova (ELARD) ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky uspořádalo konferenci o komunitně vedeném místním rozvoje (CLLD). Akce se konala v Bruselu 28. května 2014.

Konfernce byla zaměřena na CLLD a konkrétně bylo představeno, jak bude CLLD použit v budoucím programovém období v různých zemích EU. Představena byla „Evropská kuchařka“ pro místní aktéry a zapojení do CLLD, jejíž oficiální překlad do češtiny bude k dispozici v průběhu prázdnin. Tyto pokyny jsou určeny k usnadnění implementace CLLD a k zapojení místních aktérů do MAS na základě příkladů dobré praxe. Tento dokument není právně závazný, ale poskytuje pokyny a doporučení a odráží osvědčené postupy.

Více na NS MAS ČR…

Více ...

2.6.2014

Z důvodu změn legislativy Evropské unie klesne výše veřejné podpory podle nařízení o blokových výjimkách. Změny se dotkly i pravidel podpory de minimis. SFŽP ČR proto upravil vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Od 1. července 2014 dochází ke snížení výše Regionální veřejné podpory dle pravidel uvedených v novém Obecném nařízení o blokových výjimkách, resp. nově schválené Mapě regionální podpory pro Českou republiku na období 2014 – 2020.

Dále dostála změn i podpora v režimu de minimis a to na základě Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis s limitem 200 000 EUR za rozhodné období tří účetních let. Změna se týká aplikace pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis.

Obě problematiky doporučujeme podrobněji nastudovat na www.uohs.cz.

S ohledem na zajištění maximálního využití současných (příznivějších) pravidel ve výše uvedených oblastech veřejné podpory umožní Statní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) ještě před ukončením řízení pro výběr dodavatele, a to na základě posouzení kompletní Zadávací dokumentace tj. včetně projektové dokumentace.

Tuto procesní změnu lze uplatnit u všech typů veřejných zakázek vyjma zakázek malého rozsahu. Kompletně zpracované Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na realizaci předmětu podpory, ve stavu připraveném k vyhlášení veřejné zakázky, je potřeba předložit k posouzení na SFŽP ČR nejpozději do 10. 6. 2014 tak, aby bylo možné na základě posouzení zadávacích dokumentací vydat RoPD ještě před vstupem v platnost nových podmínek vybraných oblastí veřejné podpory. Stávající postup pro přípravu RoPD a jeho vydání po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem je rovněž stále možný.

Zdroj: OPŽP

Více ...

2.6.2014

NS MAS spolupracuje s organizacemi, které působí ve venkovském prostoru, a proto došlo v rámci vyjednávání co nejlepších podmínek pro období 2014-2020 k nové kooperaci se Sdružením místních samospráv České republiky (SMS ČR).

Dlouhodobá spolupráce byla stvrzena podpisem Dohody o součinnosti a vzájemné spolupráci v dubnu tohoto roku. Cílem je spolupráce a podpora ve společných oblastech působení jako je komunitně vedený místní rozvoj v návaznosti na udržitelný rozvoj regionů a venkova.

Sídlem SMS ČR je Zlín, který je také domovským městem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, novým partnerem pro NS MAS a jednotlivé místní akční skupiny.

Více na NS MAS ČR…

Více ...

29.5.2014

V úterý 27. 5. 2014 kancelář MAS Sedlčansko uskutečnila workshop pro odbornou veřejnost na téma Samospráva na venkově. Opět jsme se sešli v krásném prostředí statku ve Vleticích.

Pan ing. Jiří Dušek, Ph. D. zahájil seminář motivací pro zúčastněné – filmem Libochovičky sobě, vlastně jediný film, který jsme stihli, neboť diskuze byla opravdu rozsáhlá a zajímavá. Pan lektor podával informace o schválených dotacích pro rozvoj venkova, nabídl během prezentace různá možná řešení, příklady a návody pro naše hosty, většinou zástupce obcí a zemědělských společností. Řešilo se rozdělování dotací v ČR podle počtu obyvatel obcí (např. do 499 – SZIF, nad 500 – ROP), které se jeví jako ne úplně šťastné, ing. Dušek ukázal příklad Slovenska, které nastavilo úplně jiná kriteria pro posuzování obcí a přerozdělování financí. Po té se slova ujal náš lektor praktik – p. ing. Jan Michálek a doplnil přednášku ing. Duška svými praktickými zkušenostmi a postřehy. Naši hosté se, bohužel, shodli na tom, že s érou počítačů, od které jsme si slibovali usnadnění práce, nastala naopak éra byrokracie a obsáhlé administrativy, která zástupcům samospráv zabírá mnoho drahocenného času. Přesto jsme se snažili zakončit seminář optimisticky a snad se nám to i povedlo.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

Více ...
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků