MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

2.6.2014

Z důvodu změn legislativy Evropské unie klesne výše veřejné podpory podle nařízení o blokových výjimkách. Změny se dotkly i pravidel podpory de minimis. SFŽP ČR proto upravil vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Od 1. července 2014 dochází ke snížení výše Regionální veřejné podpory dle pravidel uvedených v novém Obecném nařízení o blokových výjimkách, resp. nově schválené Mapě regionální podpory pro Českou republiku na období 2014 – 2020.

Dále dostála změn i podpora v režimu de minimis a to na základě Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis s limitem 200 000 EUR za rozhodné období tří účetních let. Změna se týká aplikace pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis.

Obě problematiky doporučujeme podrobněji nastudovat na www.uohs.cz.

S ohledem na zajištění maximálního využití současných (příznivějších) pravidel ve výše uvedených oblastech veřejné podpory umožní Statní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) ještě před ukončením řízení pro výběr dodavatele, a to na základě posouzení kompletní Zadávací dokumentace tj. včetně projektové dokumentace.

Tuto procesní změnu lze uplatnit u všech typů veřejných zakázek vyjma zakázek malého rozsahu. Kompletně zpracované Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na realizaci předmětu podpory, ve stavu připraveném k vyhlášení veřejné zakázky, je potřeba předložit k posouzení na SFŽP ČR nejpozději do 10. 6. 2014 tak, aby bylo možné na základě posouzení zadávacích dokumentací vydat RoPD ještě před vstupem v platnost nových podmínek vybraných oblastí veřejné podpory. Stávající postup pro přípravu RoPD a jeho vydání po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem je rovněž stále možný.

Zdroj: OPŽP

Více ...

29.5.2014

V úterý 27. 5. 2014 kancelář MAS Sedlčansko uskutečnila workshop pro odbornou veřejnost na téma Samospráva na venkově. Opět jsme se sešli v krásném prostředí statku ve Vleticích.

Pan ing. Jiří Dušek, Ph. D. zahájil seminář motivací pro zúčastněné – filmem Libochovičky sobě, vlastně jediný film, který jsme stihli, neboť diskuze byla opravdu rozsáhlá a zajímavá. Pan lektor podával informace o schválených dotacích pro rozvoj venkova, nabídl během prezentace různá možná řešení, příklady a návody pro naše hosty, většinou zástupce obcí a zemědělských společností. Řešilo se rozdělování dotací v ČR podle počtu obyvatel obcí (např. do 499 – SZIF, nad 500 – ROP), které se jeví jako ne úplně šťastné, ing. Dušek ukázal příklad Slovenska, které nastavilo úplně jiná kriteria pro posuzování obcí a přerozdělování financí. Po té se slova ujal náš lektor praktik – p. ing. Jan Michálek a doplnil přednášku ing. Duška svými praktickými zkušenostmi a postřehy. Naši hosté se, bohužel, shodli na tom, že s érou počítačů, od které jsme si slibovali usnadnění práce, nastala naopak éra byrokracie a obsáhlé administrativy, která zástupcům samospráv zabírá mnoho drahocenného času. Přesto jsme se snažili zakončit seminář optimisticky a snad se nám to i povedlo.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

Více ...

22.5.2014

V úterý 13.5.2014 kancelář MAS Sedlčansko pokračovala na ranči ve Vleticích dalším seminářem pro odbornou veřejnost, tentokrát na téma Prostupnost venkovské krajiny. Naše oblíbená lektorka ing. Kateřina Zímová představila blíže téma Prostupnost venkovské krajiny, zaměřila se na problematiku územních plánů a na problémy s pozemky soukromých vlastníků. Svými praktickými zkušenostmi z pohledu státní správy přispěla jako lektor praktik Anna Molinová z odboru ŽP MěÚ Sedlčany. Ukázalo se, že největším problémem u nás (potažmo v celém Středočeském kraji) je, že většina státní půdy byla rozprodána a obce mají značné potíže s pozemky třeba jen na obnovení nějaké cesty nebo zpřístupnění nějakého pozemku. Zástupkyně ZS Nalžovice zase uvedla jako příklad jejich téměř neřešitelný problém s bývalými melioracemi, kdy se jim chybou v projektu podmáčely a znehodnotily pozemky. Diskuze myslím, byla podnětná a inspirující jednak pro naše hosty, tak i pro naše lektorky.
Workshop hodnotíme opravdu kladně a těšíme se spolu s Vámi na další.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

Více ...

19.5.2014

V úterý 29. 4. 2014 tým kanceláře MAS Sedlčansko o.p.s. zahájil sérii seminářů pro odbornou veřejnost seminářem na téma Veřejný prostor. Tentokrát jsme se sešli v překrásném prostředí ranče ve Vleticích. Zkušený lektor pan doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, PhD představil našim hostů téma VEŘEJNÝ PROSTOR. Jeho prezentace se zajímavými příspěvky a fotografiemi představovala moderní urbanismus, problémy satelitů, moderní přístupy k rekonstrukcím i nové výstavbě, budování veřejného prostoru obce a veřejné zeleně. Rozvinula se podnětná diskuze, naši hosté, většinou zástupci obcí, uváděli své převážně špatné zkušenosti. Ve spoustě obcí zůstaly jako pozůstatek minulého režimu tzv. kulturní domy, které ve valné většině nejsou využívány a zatěžují rozpočet obce. Často dochází k odlivu mladých lidí do měst za prací, v obcích je málo dětí, základní školy fungují na výjimky nebo musely být dokonce uzavřeny. Rodinné domy jako dědictví neslouží k trvalému bydlení, ale spíše jako rekreační objekty. Nakonec náš lektor – praktik pan starosta obce Dolní Hbity Ing. Jan Michálek uvedl, pro zlepšení nálady a oživení jisté naděje, pár optimistických příkladů z obce Dolní Hbity a uvedl příklady možného řešení. Seminář se opravdu povedl, měl úroveň a sklidili jsme mnoho pochvaly, za což jsme moc a moc poděkovali jak panu doc. Ing. Arch. ThLic. Jiřímu Kupkovi, PhD. tak také panu Ing. Janu Michálkovi.

Za tým projektu Učíme se filmem

Věra Vitoňová

Více ...

30.3.2014

Máme filmy pro venkov!

Učíme se filmem je název projektu spolupráce, na kterém pracují kromě MAS Region Pošembeří, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Vyhlídky. Partnerem tohoto vzdělávacího projektu je občanské sdružení Harvest Films, jehož úkolem je především odborné poradenství ve výběru dokumentárních filmů pro zúčastněné místní akční skupiny (MAS).

Realizátoři připravili celkem 32 seminářů s diskusí rozdělených do čtyř tematických okruhů: prostupnost venkovské krajiny, samospráva na venkově, veřejný prostor na venkově a ekonomika venkova. Pomocí doprovodných dokumentárních filmů z Čech i zahraničí, které jsou promítány na seminářích, chtějí cíleně inspirovat obyvatele svých regionů, potažmo i z celé České republiky a motivovat je k myšlenkové změně života na venkově. Semináře pod vedením lektorů a praktiků jsou rozděleny do dvou bloků a to pro širokou nebo pro odbornou veřejnost. Živě se diskutuje o regionální produkci, o nevyužitých objektech vhodných pro podnikání, o možnostech vzájemné spolupráce mezi obcemi a vysokými školami, o moderním přístupu k rekonstrukcím i nové výstavbě na venkově anebo o zvyšování biodiverzity venkovské krajiny. Návštěvníci se na těchto vzdělávacích akcích mohou setkat s odborníky, jako je lektor na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě stavební, Katedře urbanismu a územního plánování doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, PhD., který se zaměřuje na veřejný prostor a urbanismus venkova. Nebo další ikona na poli ekonomie Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., která je aktivistkou občanské iniciativy Alternativa zdola, jež přináší nový pohled na lokální ekonomiku.

Projekt Učíme se filmem vyvrcholí 20. září 2014 jednodenním filmovým festivalem v českobrodském kině Svět. Bude to přehlídka těch nejlepších filmů ze seminářů, které vyberou účastníci a některých novinek roku 2014. I po skončení seminářů a festivalu budou promítané filmy zájemcům

k zapůjčení zdarma a to v mediatéce obsahující téměř 30 DVD u každé místní akční skupiny realizující projekt.

Chcete se stát sponzorem – partnerem projektu, prezentovat své výrobky nebo činnost na seminářích či filmovém festivalu? Dáme vám prostor! Kontaktujte Petru Ištvánikovou na emailu istvanikova@posemberi.cz, nebo volejte číslo 724 033 722. Další podrobné informace najdete na www.posemberi.cz a na Facebooku, kde máte možnost o projektu a seminářích diskutovat.

Projekt „Učíme se filmem“ je financován z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Petra Ištvániková, KMAS Region Pošembeří

Více ...
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků