MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Krásná Hora nad Vltavou č.p. 90
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

MAP

OŘEZÁVÁNÍ VRB

VRBY

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

To že jste člověk prokažte výběrem ikony flag.

Zveme Vás na setkání organizované Místní akční skupinou Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko, na kterém bude představen společný projekt obou MAS s názvem: “Památky kolem středního toku Vltavy aneb Vraťme život našim památkám”.

Setkání se koná na Dobříši, v Kulturním domě v učebně, ve středu 29.9.2010 od 18: 00.

Praha 28. března 2013 – Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF) provádí od 1. dubna 2013 veškeré výplaty dotací, podpor a další platební operace výhradně přes bankovní účty, které k tomuto účelu zřídil u České národní banky (dále ČNB). Tato nezbytná změna vychází ze zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, který mimo jiné ukládá všem státním fondům od 1. 4. 2013 vést veškeré účty včetně využívání s nimi souvisejících služeb výhradně u ČNB namísto dosavadních účtů, které byly vedeny u jednotlivých komerčních bank.

Tato změna se přímo týká od 1. dubna 2013 všech klientů a partnerů SZIF , jelikož veškeré dosavadní účty, z kterých byli zvyklí dostávat finanční prostředky, nebo naopak na ně vracet část neoprávněně získaných finančních prostředků zpět (tzv. vratky) a další jsou nahrazeny novými účty u ČNB. SZIF měl doposud 77 různých běžných účtů u více komerčních bank, které jsou nyní optimalizovány na výsledných 26 (celkový přehled je uveden v příloze) a jsou nově vedeny v ČNB.

Žadatelé o dotace a další příjemci finančních prostředků ze SZIF na výpisu ze svého účtu zaznamenají tuto změnu v čísle účtu odesílající banky. Zcela zásadní význam má tato informace zejména pro klienty, kteří budou po datu 31. 3. 2013 z různých důvodů vracet obdržené finanční prostředky zpět. Tyto subjekty (fyzické i právnické osoby) budou muset do příslušné dokumentace (příkaz k úhradě atp.) zadat nové správné číslo adekvátního účtu SZIF vedeného u ČNB – viz uvedený přehled v příloze.

Dále je třeba zdůraznit, že novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ukládá obcím, krajům, příspěvkovým organizacím, veřejným výzkumným institucím, veřejným vysokým školám a některým dalším institucím povinnost vést u ČNB účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu a státních fondů. Tyto účty musí být zřízeny do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tedy také nejpozději do 31.3.2013. SZIF je v této souvislosti oprávněn poskytnout od 1.4.2013 dotaci dotčeným žadatelům výhradně na účet vedený u ČNB, který žadatel/příjemce dotace musí správně uvést do formuláře Žádosti o proplacení. V případě, že žadatel uvedl v rámci předchozí administrace Žádosti o dotaci jiné číslo účtu, je nutné po zřízení nového účtu u ČNB nahlásit změnu na příslušném RO SZIF.

Petr Hlavatý
tiskový mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje a spravuje marketingovou podporu značky kvality KLASA a Regionální potravina.

ucet-cnb

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků